Thursday, March 01, 2012

नशीबाशी आज पुन्‍हा.........


नशीबाशी आज पुन्‍हा, लढण्‍याची इच्‍छा झाली  

नशीबाशी आज पुन्‍हा, लढण्‍याची इच्‍छा झाली  
अर्ध्‍या रात्री मला तुझयाशी भेटण्‍याची इच्‍छा झाली 
नशीबाशी आज पुन्‍हा,
भेंट जर झाली नाही तर सर्व काही पेटवून देईन 
भर पावसाळयात मला आग लावण्‍याची इच्‍छा झाली 
नशीबाशी आज पुन्‍हा,
दिवा म्‍हणतो काही झालं तरी आज विझणार नाही 
दिव्‍यालाही वारयाशी आज लढण्‍याची इच्‍छा झाली 
नशीबाशी आज पुन्‍हा,
वाट पाहत बसला, की ह्रदयातला कवि जागा होतो 
 तुझयासाठी शब्‍दांना आज गुंफण्‍याची इच्‍छा झाली 
 नशीबाशी आज पुन्‍हा,
अश्रु-डोळयात माझया आणि ओठांवर विरहाचे गीत 
वेडा होवून दारो-दारी तुला शोधण्‍याची इच्‍छा झाली 
 नशीबाशी आज पुन्‍हा,
राहुल उज्‍जैनकर ''फराज'' 

No comments:

Post a Comment